Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Ανάπτυξη δεξιοτήτων προς μια βιώσιμη παραγωγή δέρματος
SULEAP

Το έργο SULEAP έχει σκοπό να αντιμετωπίσει την έλλειψη γνώσεων σχετικά με την εφαρμογή της βιωσιμότητας στη βιομηχανία δέρματος, να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των άμεσων δικαιούχων και των ομάδων-στόχων σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη της βιωσιμότητας στην παραγωγή δέρματος και θα στηρίξει τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας δέρματος σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική βιομηχανία.