Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
ΣΧΕΤΙΚΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι ανάγκες των εταιρειών δέρματος έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου και τα περιβαλλοντικά ζητήματα έχουν γίνει διαδεδομένα τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βυρσοδεψίας οδηγεί τις μεταποιητικές βιομηχανίες και τις μεγάλες εταιρείες μόδας να απαιτούν πιο οικολογικά βιώσιμα προϊόντα και διαδικασίες.

Η μετάβαση σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που εστιάζει στη βιωσιμότητα απαιτεί, κατά πρώτο λόγο, συνειδητοποιημένο και καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι επαγγελματίες του δέρματος και οι επιχειρήσεις, ιδίως οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ, δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι για την επιτυχή εφαρμογή της βιωσιμότητας και των μέτρων της.

Επιπλέον, απαιτείται καλά τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικών και ενδυνάμωση των θεσμών με τα απαραίτητα εργαλεία και πολιτικές για την επιτυχή ενσωμάτωση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών στρατηγικών και πρωτοβουλιών στον κλάδο σε τοπικό επίπεδο.

ΣΤΟΧΟΙ

Το έργο SULEAP στοχεύει:

  • Στην αποκατάσταση της έλλειψης γνώσεων σχετικά με την εφαρμογή της βιωσιμότητας που έχει ανιχνευθεί στη βιομηχανία δέρματος και στη διεύρυνση των γνώσεων των ομάδων-στόχων σχετικά με την πρακτική εφαρμογή με καινοτόμα εργαλεία και πλατφόρμες κατάρτισης·;
  • Στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των άμεσων δικαιούχων και των ομάδων-στόχων (επαγγελματίες, προσωπικό και διευθυντικά στελέχη στις ΜΜΕ παραγωγής δέρματος και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής), καθώς και των έμμεσων δικαιούχων (ενώσεις, αρχές, προσωπικό και διευθυντές από άλλους σχετικούς κλάδους) σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη της βιωσιμότητας στην παραγωγή δέρματος;
  • Στην παρουσίαση των ευκαιριών που αναδύονται για τον κλάδο και την στήριξή τους στον μετασχηματισμό της βιομηχανίας δέρματος σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική βιομηχανία.

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

Οι ομάδες-στόχοι του έργου SULEAP είναι επαγγελματίες, προσωπικό και διευθυντές στις ΜΜΕ παραγωγής δέρματος και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής.