Przejdź do treści
PARTNERZY
Konsorcjum projektu SULEAP stworzyły organizacje z krajów będących producentami skóry. Partnerzy są ekspertami w dziedzinie stosowania transferu technologii do mikroprzedsiębiorstw skórzanych i MŚP. Ponadto, konsorcjanci aktywnie wspierają wszelkie działania mające na celu transformację wiedzy o zrównaoważonym rozwoju do przedsięciorstw i dzięki podejmowanym działaniom stanowią łącznik pomiędzywiedzą a przemysłem w Europie. .
CTIC - Centrum Technologiczne Przemysłu Skórzanego (Portugalia)
Zostało utworzone w 1992 roku. CTIC zapewnia naukowe i technologiczne wsparcie dla sektora skórzanego, przyjmując dominującą rolę we wdrażaniu nowych technologii i procesów, w badaniach i rozwoju, zrównoważonym rozwoju, gospodarce o obiegu zamkniętym i ochronie środowiska, która prowadzi sektor do zaawansowania technicznego, innowacji, racjonalizacji procesów, redukcji kosztów, wzrostu wydajności i zróżnicowania.
UNIWERSYTET DE LLEIDA (HISZPANIA)
Centrum Innowacji Skóry A3 – Uniwersytet Lleida (UdL) to grupa badawcza działająca na terenie kampusu Uniwersytetu Igualada. Centrum A3 koncentruje się na innowacjach, jakości i środowisku oraz oferuje szkolenia, badania, transfer i rozpowszechnianie technologii, z podejściem przekrojowym, ze szczególnym naciskiem na zrównoważony rozwój procesów produkcyjnych oraz zastosowanie nowych technologii i zaawansowanych materiałów. Działania Centrum A3 ukierunkowane są na cały łańcuch wartości sektora skórzanego w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych i zrównoważonych wyrobów skórzanych w celu poprawy konkurencyjności firm.
CGS DI COLUCCIA MICHELE & C.S.A.S. (WŁOCHY)
Firma CGS została założona w 1990 roku i od ponad dwudziestu pięciu lat pracuje w dziedzinie badań stosowanych, doradztwa przemysłowego i inżynierii lądowej. Wizją CGS i jego realną strategią działania jest podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie luki między innowacją a faktycznym wdrożeniem i zastosowaniem, innymi słowy między badaniami a przemysłem. Aby osiągnąć ten cel, CGS działa aktywnie na trzech polach: technicznym, finansowym i zarządzania. CGS objęło skrajnie różne sektory badawcze i opracowało efektywną metodę pracy oraz inteligentny system relacji z firmami, uniwersytetami, ośrodkami badawczymi.
UNIWERSYTET EGE (TURCJA)
Uniwersytet EGE jest uczelnią państwową z 66-letnim stażem. Jest to instytucja badawcza, ukierunkowana na nauczanie, szkoląca studentów do poziomu doktoratu. Program inżynierii skóry na Uniwersytecie w Ege obejmuje kursy inżynierskie, w tym podstawowe zasady szkolenia na wydziale inżynierii, wraz z kursami i praktykami zawodowymi. Wydział ukończyło do tej pory 599 licencjatów i 66 studentów studiów podyplomowych, którzy pełnią ważne role w przemyśle skórzanym. Obecnie, na wydziale kontynuuje naukę 175 słuchaczy studiów licencjackich, 18 magisterskich i 13 doktoranckich.
WIRTUALNY KAMPUS LDA (PORTUGALIA)
WIRTUALNY KAMPUS LDA jest przedstawicielem sektora MŚP, zajmującym się rozwojem, szkoleniami i doradztwem w obszarze uczenia się wspomaganego nowoczesnymi technologiami. Wizją LDA jest aktywne promowanie rozwoju Społeczeństwa Wiedzy poprzez wspieranie podmiotów publicznych i prywatnych w procesie projektowania i rozwijania strategii uczenia się i projektów, prowadzących do zwiększenia korzyści społecznych. LDA z powodzeniem wyprodukował treści e-learningowe, kursy online (MOOC) i gry (komputery stacjonarne, telefony, tablety), w różnych środowiskach (online, samodzielne) do różnych celów (szkolenia zawodowe, służby ratownicze, szkolnictwo wyższe, wykształcenie średnie) oraz w różnych zakresach (projekty europejskie, umowy z klientami).
Creative Thinking Development - CRE THI DEV
CRE THI DEV to firma non-profit, która koncentruje się na badaniach, a także opracowywaniu studiów i planów działania głównie w dziedzinie uczenia się przez całe życie, ochrony środowiska, innowacji, zatrudnienia, rozwoju lokalnego, zdrowia, sportu i kultury. Firma nawiązuje ścisłą współpracę z władzami lokalnymi i regionalnymi, władzami rządowymi oraz stowarzyszeniami biznesowymi w celu promowania innowacyjności, przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju
DETEK (Stowarzyszenie Techników Skórzanych i Chemików)
DETEK (Stowarzyszenie Techników Skórzanych i Chemików) zostało założone w 1995 roku w celu wspierania infrastruktury technicznej i akademickiej tureckiego przemysłu skórzanego. Rolą Stowarzyszenia jest równieź dbałość o integrację przemysłu i środowiska akademickiego na całym świecie, co jest możliwe poprzez dzialania swoich członków, będących częścią środowiska akademickiego. DETEK wspiera standardy ISO, ISO EN na etapach ich zatwierdzania i aktualizacji oraz określa standardowe metody testowe.
LUKASIEWICZ RESEARCH NETWORK - LODZ INSTITUTE OF TECHNOLOGY (POLAND)
LUKASIEWICZ RESEARCH NETWORK - LODZ INSTITUTE OF TECHNOLOGY jest instutycją współpracującą z polskim przemysłem obuwniczym, sektorem MŚP i zapewniającą im pełną obsługę w oparciu o: innowacyjną technologię, wdrażanie nowych technik produkcji, umiejętności laboratoryjne wraz z badaniem materiałów i gotowego obuwia zgodnie z normami ISO i EN w Akredytowanym Laboratorium. Instytut pracuje w jednostkach instytucjonalnych i innych instytutach badawczych. Instytut Przemysłu Skórzanego (IPS) uczestniczy w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych z różnymi partnerami badawczymi i przemysłowymi.
D. ARVANITOPOULOS & SONS S.A (GRECJA)
Firma została założona w 1986 roku. Jej głównym celem jest produkcja i handel produktami chemicznymi. Obszary działalności firmy koncentrują się głównie na chemii dla przemysłu skórzanego i obuwniczego. Kierując się jakością swoich produktów i bazując na kadrze naukowej, D.ARVANITOPOULOS & SONS SA stała się pionierem w dziedzinie chemii skórzanej. Jego prywatne obiekty na terenie Ag. I Rentis (900 mkw.) mieszczą funkcjonalną jednostkę produkcyjną w sektorze chemicznym, a także laboratorium kontroli jakości w pełni wyposażone we wszystkie niezbędne instrumenty.